Partnering lockar fram det allra bästa

För att optimera resultatet av vårt arbete tillämpas allt oftare partnering i relationen med våra kunder.

Partnering är ett utvecklat samspel där beställaren aktivt deltar genom hela processen sida vid sida med Byggbolagets medarbetare, arkitekter, konsulter, entreprenörer och andra viktiga aktörer. Ett välorganiserat och förtroendefullt samarbete där alla spelar med öppna kort och ger sitt bästa för att nå gemensamma mål.

Arbetsgången

Ett partneringsamarbete följer en väl genomtänkt arbetsgång. 

Steg 1. Bilda laget

Byggherren tar initiativ och väljer ut de spelare som förväntas göra mest nytta för laget. Parterna är byggföretag, ingenjörer och arkitekter men också nödvändiga specilister inom olika områden. Utvalda parter tecknar partneringavtal.

Steg 2. Uppstart

Partnerna träffas för att planera och formulera gemensamma mål. Parterna redovisar öppet risker, egna intressen och ekonomiska mål. Arbetetsuppgifter och ansvar fördelas. Slutpunkten för uppstarten är en konkret projektplan samt ramar för projektets ekonomi. 

Steg 3. Genomförande

På partneringsledarens initiativ hålls regelbunden dialog kring kritiska frågor under projektets gång. Byggherren bidrar löpande med beställarkrav, byggföretaget med det praktisk byggandet, arkitekten med lösningar kring design, konsulten med exempelvis konstruktions-/energibesparingsråd och installatörerna med rätt teknik för specifika moment. 

Steg 4. Utvärdering

När bygget är avslutat gör parterna en utvärdering av den gemensamma prestationen. Utfallet stäms av mot tekniska och ekonomiska mål.

Fördelar

Partnering ger oss många fördelar.

  • I mötet mellan specialister föds många bra idéer och vi når ett bättre och mera genomtänkt slutresultat. Partnering är också en samarbetsform där parterna känner stolthet i att få medverka och där man trivs och har roligt tillsammans.

  • Rak, kontinuerligt kommunikation gör att vi kan undvika missförstånd och konflikter. Alla jobbar mot samma mål med hög motivation att alltid bidra med sitt allra bästa.

  • Fokuseringen på att nå den gemensamma projektekonomin ökar vilket nästan alltid leder till bättre lönsamhet för alla parter. 

© 2017 Byggbolaget i Värmland | Inloggning personal